top of page

                หากนักศึกษาชาวต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะศึกษาในประเทศไทยในฐานะนักศึกษาชาวต่างประเทศนั้น ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภท "ED" ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ เอกสารในการขอรับการตรวจลงงตรามีดังต่อไปนี้

 

          1.1  แบบฟอร์มใบสมัคร (สามารถขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย และ สถานกงสุลใหญ่ไทย ทุกแห่ง)

          1.2  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอรับการตรวจลงตรา

          1.3  หนังสือตอบรับการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

          1.4  หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องลงสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

          1.5  รูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร  (ขนาด 2 นิ้ว)

          1.6  ค่าธรรมเนียมในการขอรับการตรวจลงตรา (2000 บาท)

 

**หมายเหตุ  ในกรณีนักศึกษาชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับการตรวงลงตราประเภทใดเลย (ผ. 30) สามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองฉะเชิงเทรา  

การขอรับการตรวจลงตรา

งานตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

         หากนักศึกษาชาวต่างประเทศมีความประสงค์จะศึกษาในประเทศไทยแต่ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (TR) จะต้องทำการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทการศึกษา "ED" และมีอายุการตรวจลงตราเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน เอกสารในการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรามีดังต่อไปนี้

 

          2.2.1  แบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่)

          2.2.2  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

          2.2.3  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

          2.2.4  หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องลงสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

          2.2.5  รูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร  (ขนาด 2 นิ้ว)

          2.2.6  ใบเสร็จจ่ายค่าเทอม

          2.2.7  ค่าธรรมเนียมในการขอรับการตรวจลงตรา (2000 บาท)

Download

เอกสารเปลี่ยนวีซ่าที่นี่

การขอต่ออายุการตรวจลงตรา

        หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะต่ออายุวีซ่า เพื่อที่จะศึกษาในประเทศไทยต่อไป นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

          3.1 แบบฟอร์มการขออายุวีซ่า

          3.2 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

          3.3 สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

          3.4 รูปถ่ายขนาด 4*6 เซนติเมตร

          3.5 ค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่า 1900 บาท

          3.6 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอต่อวีซ่า ออกจากมหาวิทยาลัย

          3.7 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ขอได้จากงานทะเบียน

          3.8 ตารางเรียน และลงนามรับรองสำเนา

          3.9 หากเป็นนักศึกษาทุนต้องมีสัญญาการให้ทุนการศึกษา

          3.10 ใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (ใบสีเขียวอ่อน) กรณีไม่ใช่นักศึกษาทุน

Download

เอกสารต่อวีซ่าที่นี่

การขออนุญาตกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง (Re-Entry)

        หากนักศึกษาชาวต่างประเทศมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศไทยสำหรับเดินทางกลับบ้าน ไปท่องเที่ยวและจะต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทยตามเดิม เพื่อเป็นการป้องกันการถูกยกเลิกวีซ่า นักศึกษาชาวต่างประเทศจะต้องทำ

Re-Entry ทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

          4.1 แบบฟอร์มการขออนุญาตกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้ง

          4.2 หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงนามกำกับสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

          4.3 รูปถ่ายขนาด 4*6 เซนติเมตร

          4.4 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง (Re-Entry)

Download

เอกสาร Re-entry ที่นี่

การรายงานตัว 90 วัน

         นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน หลังจากเข้ามายังประเทศไทย การรายงานตัว 90 วัน ไม่ใช่การต่ออายุวีซ่า หากนักศึกษาชาวต่างประเทศไปรายงานตัว 90 วันช้า จะโดนเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2000 บาท เอกสารในการรายงานตัว 90 วัน มีดังต่อไปนี้

 

        5.1 แบบฟอร์มการรายงานตัว 90 วัน

        5.2 หนังสือเดินทาง

Download

เอกสารรายงานตัว 90 วัน

การย้ายตราประทับการตรวจลงตรา

       หากหนังสือเดินทางของนักศึกษาชาวต่างประเทศหมดอายุ แต่วีซ่ายังไม่หมดอายุ นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องเดินทางไปยังสถานทูตในประเทศไทย เพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องไปยังสำนักตรวจคนเข้าเมือง  เพื่อขอย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

     6.1  แบบฟอร์มขอย้ายตราประทับ

     6.2  ใบเสร็จรับเงินในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     6.3  หนังสือเดินทางเล่มเก่า และ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า

     6.4  หนังสือเดินทางเล่มใหม่

Download
ขอย้ายตราประทับ

การเสียค่าปรับกรณีอยู่เกินอายุของการตรวจลงตรา

และไม่ได้มีการไม่ต่ออายุการตรวจลงตรา

           ในกรณีที่วีซ่าของนักศึกษาชาวต่างประเทศหมดแล้วไม่ได้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าหรือลืมไปต่ออายุวีซ่า คุณจะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุด 20,000 บาท และทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

        หากหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ (เหลืออายุต่ำกว่า 6 เดือน) นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องรีบดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทางก่อนที่จะต่ออายุวีซ่าครั้งต่อไป มิเช่นนั้นการต่ออายุของวีซ่าครั้งต่อไปจะสามารถต่ออายุได้แค่หมดอายุของหนังสือเดินทาง

bottom of page