top of page

นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงษ์

เบอร์โทรศัพท์   038-500-000  ต่อ 6017

อีเมล  kakanpich@gmail.com

นักวิเทศสัมพันธ์

นายสุจินต์ อรัณยกานนท์

เบอร์โทรศัพท์    038-500-000  ต่อ 6017

อีเมล์   sujin.arunya@gmail.com

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกรรภิรมย์ กรรณิกา

เบอร์โทรศัพท์    038-500-000  ต่อ 6017

อีเมล์   kanpirom.kannika@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Please reload

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรชาวต่างประเทศ

Mr. Virgilio Marc McIntyre

UK

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Mr. Robert Loren

USA

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Mr. She Xiaoxin

China

ประธานสาขา/อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาจีน

คณะครุศาสตร์

Ms. Zhao Jiaoyue

China

อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาจีน

คณะครุศาสตร์

Ms. Wang, Yu-wen

Taiwan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจการ

คณะวิทยาการจัดการ

Please reload

bottom of page