top of page
20170128_175101
20170419_๑๗๐๔๒๗_0093
กาญจนบุรี18-19เม.ย._๑๗๐๔๒๗_0039
Ayutthaya trip 1607_๑๗๐๗๒๔_0008
นศ.เข้าค่ายอาเซียน59_5438
เกิ่นเทอ_982
13495551_1034551833247978_5357018168301375272_o
13498109_1034552793247882_2687481190747511017_o
6106
99fb7b_8b3edb6e28b94684aab9bb1317c8c241
IMG_6851
บาเรีย-หวุงเต่า_7500
IMG_7763
11993285_1017934848250836_9195817013579101077_n

ต้อนรับและลงนามความร่วมมือกับ Guangxi Science & Technology Normal University

November 23, 2017

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Science & Technology Normal University ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 โดยได้นำคณะผู้บริหารดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยศูนย์ในเมืองและบางคล้า พร้อมเข้าชมการปฏิบัติการสอนการรำไทย ดนตรีไทย การวาดภาพสีน้ำ และการแกะสลักอาหาร 

พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถสานสัมพันธ์ความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นเป็นอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ประชุมคณะดำเนินงานความร่วมมือ

September 13, 2017

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม และ 14 กันยายน 2560 รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ได้เชิญคณะดำเนินงาน    ความร่วมมือในส่วนของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษา การแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน หอพัก และการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน 3 ประเทศ

ทัศนศึกษาอยุธยา

July 15, 2017

งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ย้อนรอยเมืองเก่าบอกเล่าประวัติศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โดยได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนามจาก Baria Vungtau Teacher Training College ร่วมกับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ไปเข้าเยี่ยมเยียน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และชมแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมฟังบรรยายข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

June 13, 2017

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและเป็นแนวทางในการพัฒนางานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทัศนศึกษากาญจนบุรี

April 17, 2017

งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ซึมซับศิลปะ ธรรมชาติ และ วิถีไทย” เมื่อวันที่ 18 - 19 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และธรรมชาติร่วมกัน นำไปสู่การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสร้างทัศนคติที่ดีและเปิดโลกทัศน์จากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้ง ได้จัดอบรมการวาดภาพสีน้ำทิวทัศน์ธรรมชาติระหว่างการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดสุนทรียภาพเชิงศิลปะ  โดยแหล่งเรียนรู้ที่นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  สะพานข้ามแม่น้ำแคว และวัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 3 สถานที่นี้ ถือเป็นสถานที่ๆมีความสำคัญและเป็นที่โดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และธรรมชาติอีกด้วย

กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน

งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการ “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย – จีน” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับนักศึกษาจีนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ จาก Qujing Normal University ได้มีโอกาสถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ประจำชาติตน  เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับกับบุคลากรและนักศึกษาไทย อีกทั้ง เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – จีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาจีนได้จัดการแสดง จำนวน 2 ชุดการแสดง ที่เป็นการบ่งบอกถึงศิลปะการเต้นรำในแบบสมัยเก่าและแบบร่วมสมัย ได้แก่ การแสดง “ระบำนกยูง” เป็นศิลปะการร่ายรําของชาวไตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เป็นการแสดงที่เลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวรําแพของนกยูง ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวไตได้อย่างชัดเจนและงดงามเช่นกัน  และการแสดง “ความรักกับแอปเปิ้ลน้อย” นักศึกษาได้เต้นประกอบเพลง “ความรักกับแอปเปิ้ลน้อย” ซึ่งเป็นเพลงภาษาจีนที่สื่อความหมายเกี่ยวกับวันที่สดใสและการมอบความรักให้แก่กัน ซึ่งตอนท้ายการแสดง นักศึกษาได้มอบแอปเปิ้ลให้กับคณะผู้บริหาร ซึ่งแอปเปิ้ลเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ใช้ในการไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน มีความหมายมงคล หมายถึง มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สันติสุข และสันติภาพ

อบรมพัฒนาบุคลากร

งานวิเทศสัมพันธ์ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งได้อบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตร "การพัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device และ Smartwatch"

- หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ"

- หลักสูตร "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel เพื่องานด้านธุรกิจ"

โครงการลอยกระทงตามวิถีไทย อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น

November 12, 2016

งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการ “ลอยกระทงตามวิถีไทย อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น” สำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่ออบรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ได้ศึกษาขั้นตอนการทำกระทง และลงมือประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง ตลอดจนนำไปร่วมลอยในแม่น้ำบางปะกง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงประโยชน์ของแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราตามวิถีไทย

โครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจาก Qujing Normal University

August 22, 2016

งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจาก Qujing Normal University เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาดังกล่าวและสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งครบตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วิทยากรพิเศษในรายวิชา การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ การเตรียมตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

August 10, 2016

งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เทพนคร ทาคง  อาจารย์ประจำรายวิชา การสัมมนาภาษาอังกฤษ ในการเป็นวิทยากรแก่นักสึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "การเตรียมตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัว ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 ณ ห้อง 432 คณะครุศาสตร์

1 / 1

Please reload

bottom of page