top of page

ข่าวสารใหม่/Recent News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา

 ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

- สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

- รับเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2561

ก.พ. แจกทุน UIS ให้นักศึกษา ป.ตรี ปีสุดท้ายเข้ารับราชการ และรับทุนต่อป.โท สูงสุด 50 ทุน!!

    ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

-นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3

-มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 61 – 27 ธ.ค. 61

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบทุน UIS ได้ที่เว็บไซต์ uis.ocsc.go.th

วิเทศสาร

02

01

04

03

05

06

วิเทศสาร เล่มที่  2

วิเทศสาร เล่มที่  3

วิเทศสาร เล่มที่  4

วิเทศสาร เล่มที่  5

วิเทศสาร เล่มที่  6

วิเทศสาร เล่มที่  7

07

วิเทศสาร เล่มที่  8

08

วิเทศสาร เล่มที่  9

09

วิเทศสาร เล่มที่  10

10

วิเทศสาร เล่มที่  11

วิเทศสาร เล่มที่  12

11

11

12

วิเทศสาร เล่มที่  13

bottom of page