top of page

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์  

2. ติดตามและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการความร่วมมือจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

    ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร หรือ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

3. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่อาคันตุกะ

4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศ

5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของงานวิเทศสัมพันธ์และทุนการศึกษาในต่างประเทศ

bottom of page